all threads All Threads ›› Trung tâm Arcline - Chuyên ?ào t?o h?c thi?t k? n?i th?t chuyên nghi?p ›› new reply Post Reply
khonggiankidieu

Time Husk
1 Posts
118/

offline 
August 26 2017 3:53 AM   QuickQuote Quote  
Tìm hi?u v? trung tâm Arcline chuyên ?ào t?o click here for linkh?c thi?t k? n?i th?t t?i TPHCM

Sáng l?p t? n?m 2011, trãi qua m?t quãng ???ng thách th?c v?i m?c ?? c?nh tranh cao , ngày nay trung tâm ?ã tr? thành m?t ??a ?i?m quen thu?c v?i th? tr??ng ?ào t?o chuyên viên thi?t k? n?i th?t 2D 3D,h?a viên ki?n trúc và các doanh nghi?p ?ng d?ng mô hình mô ph?ng 3D. V?i lòng nhi?t tình yêu ngh?,khao khát ???c truy?n ngh? và ni?m m? ??c t?o ra m?t trung tâm ?? gi?ng d?y cho các b?n sinh viên ,chuyên viên ?ang làm vi?c t?i các công ty thi?t k? Ki?n trúc, N?i th?t trên toàn qu?c và ??n nay chúng tôi ?ã th?c hi?n ???c ?i?u ?y…??n v?i trung tâm các b?n không nh?ng nh?n ???c s? "An Tâm", "Tin c?y",mà còn tìm ???c ni?m vui và s? ??ng ?i?u gi?a th?y và trò… Arcline s? luôn ??ng hành cùng các b?n sinh viên, h?c viên, chuyên viên 3D qua các khóa h?c .Nh?ng bài h?c và ?ng d?ng ???c th?c hi?n trên máy tính n?i th?t v?i c?u hình c?c cao.V?i ph??ng châm "H?c b?ng tay, c?m nh?n b?ng m?t, làm chuyên nghi?p",trung tâm luôn ??i m?i và c?p nh?t các ph?n m?m v? h?c thi?t k? n?i th?t t?i TPHCM hi?n ??i nh?t hi?n nay nh?: 3D max, Autocad, Vray, Revit, Sketchup Pro, Photoshop, . . . .hãy cùng trãi nghi?m v?i Acrline.


Trung tâm ARCLINE cam k?t v?i b?n ?i?u ?ó. ARCLINE  t? hào là ??n v? duy nh?t áp d?ng Ph??ng Pháp ?ào T?o Th?c Hành  trong D?y Thi?t K? N?i Th?t. Theo ph??ng pháp này Khóa  H?c Thi?t K? N?i Th?t  s? không ch?n gi?ng viên t? nh?ng gi?ng viên tr??ng ??i H?c, b?ng c?p t?t… nh?ng là nh?ng KI?N TRÚC S? c?c ch?t có nhi?u n?m kinh nghi?m, tr?i qua hàng tr?m d? án, nhi?u kinh nghi?m và bí quy?t hay giúp h?c viên h?c d? dàng có t? duy thi?t k? t?t nh?t và th?c t? nh?t ngoài vi?c s? d?ng thành th?o các ph?n m?m trong Thi?t K? N?i Th?t.

T?i sao b?n c?n khóa click here for linkh?c thi?t k? n?i th?t này ?

Thi?t k? n?i th?t hi?n nay ?ang là m?t ngành r?t hot c?a th? tr??ng ki?n trúc bây ch?… ngu?n nhân s? thì l?i khan hi?m . V?i kinh nghi?m làm vi?c nhi?u n?m b?n ?ã có th? ??t t?i m?c l??ng vài ngàn USD .?? có ???c nh? th? b?n không nh?ng ph?i là ng??i có tính sáng t?o cao mà b?n còn ph?i c?n m?t n?n t?ng ki?n th?c v?ng vàng và t? ?ó nh?ng công trình c?a b?n làm s? tr? thành nh?ng tác ph?m ngh? thu?t  xu?t s?c nh?t.

Nh?ng hi?n nay nh?ng ?i?u ?y v?n ch? là??c m? c?a b?n ..và b?n v?n ch?a bi?t ph?i ti?n hành t? ?âu thì hãy ghi danh ngay khóa h?c ?ào t?o chuyên viên thi?t k? n?i th?t c?a chúng tôi.

Acrline  cam k?t s? luôn ??ng hành cùng b?n ?i t?i nh?ng b??c thang thành công ??u tiên.V?i giáo trình ??n gi?n cùng và nh?ng bu?i th?c hi?n trên h? th?ng 3DMAX k? di?u b?n s? d?n d?n làm nên nh?ng ?i?u di?u k?.H?c viên s? ???c gì khi ??n v?i khóa thi?t k? n?i th?t t?i ArcLine?

-H?c ???c n?ng l?c trong quá trình thi?t k?, thi công các công trình th?c ti?n mà Cty ?ang tri?n khai.

-???c ?ào t?o v? b? c?c, không gian ,ngh? thu?t s?p x?p, ánh sáng, màu s?c, phong th?y …..và nh?ng l?nh v?c liên quan ??n ngành thi?t k? công trình.

-Không s? m?t bài nh? h?c ? các trung tâm ?? h?a khác.

-???c gi?i thi?u làm vi?c t?i các Cty ki?n trúc ho?c ???c gi? l?i c?ng tác cùng Cty.

-H?c viên ???c th?c hành trên các máy tính ??i m?i có c?u hình cao, phòng h?c máy l?nh.

-???c cung c?p giáo trình và th? vi?n ?ã ???c s?u t?m và tuy?n l?a k? càng

THÔNG BÁO TUY?N SINH

ArcLine Studio Education xin hân h?nh thông tin ??n các h?c viên, khóa h?c "Thi?t k? n?i th?t Ng?n h?n t?i TPHCM" khai gi?ng vào 5/09/2017
Nhân d?p khai tr??ng khóa m?i ARCLINE dành cho các b?n h?c viên ?u ?ãi ??c bi?t nh? sau:
H?c phí khóa h?c gi?m 20%, t?c là t? 9.0 tri?u gi?m còn 7 tri?u/ h?c viên. (Ch? ?u tiên 20 h?c viên tr??c tiên ghi danh tr??c ngày 31/08)
1. "Ph?n m?m Mi?n phí" + Cài ??t ngay t?i trung tâm.
2. Các b?n h?c viên ??ng ký khóa h?c khai gi?ng vào 05/09/2017 s? ???c t?ng "B? Siêu ph?m th? vi?n Ki?n trúc, N?i th?t kh?ng" tr? giá 600$, do B?n quy?n trung tâm ??u t? t? công ty thi?t k? Ki?n trúc, N?i th?t t?i Hong Kong, hi?n ?ang v?i h?n 500 h?c viên t?i trung tâm ?ã tin c?y và dùng t? 2014.
L?u ý v? khóa h?c Thi?t k? n?i th?t t?i tphcm:
• M?t khóa h?c ch? gi?i h?n t? 8 ??n 10 h?c viên, ?? h? tr? h?c viên hi?u qu? nh?t
• Ngoài gi? h?c, Các giáo viên s? h? tr? ngoài gi? t? 10h00 – 21h00 h?ng ngày (Tr? CN)
• Các tài li?u, Video h??ng d?n, và các bài t?p ??u ???c chia s? qua FacebookGroup có tính n?ng b?o m?t ch? thành viên c?a trung tâm ArcLine
• Phòng h?c mát m?, Máy lanh, và máy tính ?? h?a c?u hình cao, giáo trình ???c so?n gi?ng d?y cô ??ng và ?úc k?t. Các giáo viên ??u là các Chuyên gia ?? h?a, Kts, Ks? chuyên nghi?p. . . .
-----------------------------------
Ghi danh t?i: 20/18 Ngh?a Hòa, Ph??ng 6, Qu?n Tân Bình (bên hông nhà th? Ngh?a Hòa)

C? s? 1: 207 ???ng 3/2, Ph??ng 09, Qu?n 10, TPHCM (??i di?n r?p hát Hòa Bình)
C? s? 2: 98 S??ng Nguy?t Ánh, P. ?a Kao, Qu?n 1, TPHCM (??i di?n nhà Cs? Ng?c S?n)
Hotline: 0988 363 967 (t? v?n 24/7)

Ngu?n: click here for linkhoc thiet ke noi that
all threads All Threads ›› Trung tâm Arcline - Chuyên ?ào t?o h?c thi?t k? n?... ›› new reply Post Reply

Quick Reply - RE: Trung tâm Arcline - Chuyên ?ào t?o h?c thi?t k? n?i th?t chuyên nghi?p

Connect with Facebook to comment: Login w/FB

or Sign up free! - or login:Subject


wrap selection with italics
wrap selection with bold
insert less than symbol
insert greater than symbol


google image Insert Google Images
Share a BandYour ad here?